Träning utan mjölksyra

Tre träningsläger utan mjölksyra

Kreativ hjärngympa, frisätter och formulerar framtidens friska idéer

Följande rubriker beskriver de olika uppläggen:

Grundläggande improvisations- och kreativitetsträning

Träning med problembaserat lärande

Kreativ träning för att lösa definierade frågeställningar och problem

Beskrivning av processen för planering och genomförande


Grundläggande improvisations- och kreativitetsträning.

För privatpersoner och organisationer som på ett avspänt sätt vill prova på kreativa, improviserande och konstnärliga metoder, vad det innebär, och vad som händer med tanke, fantasi och samspel. Övningarna ger en ökad förmåga till kreativitet och flexibilitet, och mer spontanitet och öppenhet i allmänhet. En känsla av att ha fått använda sinnen och fantasi på ett nytt och annorlunda sätt.

I den grundläggande träningen arbetar vi vanligen utan direkt koppling till definierade användningsområden eller aktuella problem inom den egna organisationen. Däremot kommer upplevelserna och erfarenheterna av övningarna med säkerhet leda till detta. Deltagarna kommer med denna träning och stimulans, att se annorlunda på olika frågeställningar och hitta möjliga lösningar på problem, privat eller i arbetet.

Grundträning är möjlig med privatpersoner, utan koppling till arbetet och deltagare från olika verksamheter. Lämpar sig också mycket bra för projektstarter, kick-off eller liknande inledningar som ska vara motiverande.

Upplägget kan ibland ha likheter med andra aktörers upplägg. Flera sysslar med kreativa metoder för utveckling. Likaså finns inom kultursfären flera aktörer med skådespelarbakgrund som tex. erbjuder improvisationsteater.

Träning med problembaserat lärande, PBL.

Innehåller också grundläggande kreativitetsövningar ur verktygslådan, men dessa är valda utifrån uppdragets karaktär och specificerade mål. Övningarna följs av efterföljande reflektion, kopplade till olika situationer i deltagarnas verklighet, och vardag. Träningen blir direkt användbar genom att. deltagarnas insikter om olika situationer och fenomen inom den egna verksamheten blir tydligare. I denna träning finns naturliga kopplingar till traditionella kvalitets- och förbättringsbegrepp. Detta blir en trygghet och garanti för att också ovana deltagare finner träningen relevant och användbar.

Träning är möjlig med deltagare från olika verksamheter, men passar bättre om deltagarna kommer från samma organisation.

Träningsmetoden är unik för Kreativèdi.

Kreativ träning för att lösa definierade frågeställningar och problem .

Övningarna är direkt anpassade och kopplade till definierade frågeställningarna, som överenskommits mellan uppdragsgivare och Kreativédi innan start. I inledningen av detta upplägg behövs vissa delar av grundläggande kreativitetsträning, liksom ett problembaserat angreppssätt, enligt ovan. Den traditionella kvalitetsprocessens olika steg ligger som en grund och kreativa övningar väljs utifrån den aktuella målsättningen. Syftet med upplägget är att redan under träningen få uppslag till nya öppningar och beslut, liksom förslag till förändringar och åtgärder för de frågeställningar som tidigare definierats.

Upplägget lämpar sig inte med deltagare från olika verksamheter. Det används när deltagarna kommer från samma organisation, och har specificerade frågeställningar som man vill arbeta med tillsammans. Lämpar sig också i modifierat skick som kick-off eller projektstart alt. för att skapa mer energi och kreativitet någon gång i ett pågående projekt.

Träningsmetoden är unik för Kreativèdi.

Processen för planering och genomförande